De Peerke Donders Stichting ondersteunt initiatieven van plaatselijke hulpverleners op het gebied van leprabestrijding in Zuid Oost Azië. In 2014 zijn er activiteiten in Vietnam, Cambodja en Laos. Onderzocht wordt of de leprabestrijding uitgebreid kan worden naar andere landen zoals Myanmar.

De organisatie is opgericht om financiële ondersteuning te verlenen aan projecten op het gebied van leprabestrijding in zuidoost Azië.

De hulp is er op gericht de omstandigheden voor leprapatiënten te verbeteren en ze in staat te stellen in hun onderhoud te voorzien. De projecten leiden tot een acceptabeler leefklimaat en geven de (ex-)patiënten en hun familieleden weer gevoel van eigenwaarde. De projecten zijn resultaatgericht en hebben een korte looptijd. De maximale duur van onze projecten is 5 jaar.

 

Doelstellingen

1. De stichting heeft ten doel: 

a. Het verlenen van hulp bij de bestrijding van lepra,

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.      

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:                            

a. Het geven van voorlichting in Nederland over de bestrijding van lepra. 

b. Het verzamelen van geldmiddelen ter realisering van de genoemde doelstelling van de stichting

c. Het onderhouden van contacten met rechtspersonen die een soortgelijke doelstelling als de stichting hebben.

d. Financiële ondersteuning verlenen aan projecten op het gebied van leprabestrijding in Zuidoost Azië.

 

Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. 

Er is een goede samenwerking met andere organisaties voor leprabestrijding zoals de Leprastichting en Ciomal.  

Vietnam:

 Kortetermijnbeleid:

1.Hulpverlening bij zeer oude leprapatiënten. Voedselprogramma

Waar andere organisaties niet in staat zijn om hulp te verlenen probeert PDS aanvullende hulp te bieden.

Voedselprogramma: Voor een paar honderd zwaar gehandicapte bejaarde patiënten, die in de meest afgelegen en geïsoleerde leprosaria wonen, is aanvullend voedsel nodig. Zij zijn zelf niet in staat om in hun onderhoud te voorzien. De ondersteuning vanuit de regering is niet voldoende. De PDS verzorgt aanvullende financiering. 

In de loop van de jaren wordt de hulp afgebouwd omdat de leeftijd van de patiënten zeer hoog is en hun aantal snel afneemt

2.Oogoperaties: Uitvoeren van oogoperaties voor leprapatiënten.

Een aantal jaren bekostigt PDS oogoperaties bij leprapatiënten. Waar deze operaties overgenomen worden in de normale zorg trekken wij ons terug, maar niet-operatieve behandeling van oogziektes en behandeling van ooginfecties blijven noodzakelijk. 

3.Huizenproject: Het realiseren van bescheiden woningen voor leprapatiënten

In Vietnam konden al voor meer dan 100 gezinnen, die in de meest schrijnende omstandigheden verkeerden, eenvoudige huisjes worden gebouwd. In de komende jaren zal nog een aantal huisjes gebouwd worden. Het aantal neemt duidelijk af.

4.Protheses. Het vervaardigen en onderhouden van diverse protheses voor leprapatiënten.

De prothesezorg zal nog vele jaren voortgezet zal moeten worden. Een aantal jaren geleden is een protheseproject gestart met een mobiel team. Dit team voorziet in stompzorg (de beenstompen zijn zeer kwetsbaar), prothesevoorziening en protheseonderhoud. Een prothese gaat gemiddeld drie tot vier jaar mee. Jaarlijks moeten er zo’n 250 tot 300 nieuwe protheses worden aangemeten ter vervanging van oude, versleten exemplaren. Tijdens elk bezoek van het mobiele team, 2 tot 3 keer per jaar, worden alle protheses nagekeken en zo nodig gerepareerd.

Langetermijnbeleid.

Op lange termijn zullen de volgende  projecten afgesloten worden: 

1. Aanvullende zorg voor bejaarde patiënten. Het voedselprogramma.

2. Oogoperaties. Staaroperaties en nazorg.

3. Het huizenproject. Realiseren van woningen voor leprapatiënten

Als de zorg overgenomen kan worden door de regering trekken wij ons terug. Het protheseproject zal een zeer belangrijk project blijven. Het PDS blijft dit project volledig financieren.

Samenwerking met de Leprastichting blijft hier belangrijk. 

Laos

Er zijn een aantal dorpen voor leprozen in Laos. In de dorpen Ban Soun Si Valay en Ban Sobpung heeft PDS een aantal voorzieningen gerealiseerd. 

Deze projecten worden in 2014 afgesloten.

 

PDS zal hier in de toekomst alleen kleine concrete activiteiten financieren.

 

 

Cambodja

 

In samenwerking met Ciomal wordt in Cambodia een aantal kleine projecten uitgevoerd in de leprabestrijding.

 

Kortetermijnbeleid.

1.Een aantal leerlingen in het secundaire onderwijs wordt gesponsord.

2.Een aantal lepra gerelateerde jongeren wordt in staat gesteld een universitaire studie te volgen.

3.Een aantal support workers, ex-leprapatiënten die hulp verlenen bij het rehabilitatie proces van ex-patiënten, zijn opgeleid en worden ondersteund.

4.SER (sociaal economische rehabilitatie) projecten voortzetten.

Deze projecten worden voorgezet. De studenten wordt gegarandeerd dat zij hun gehele studie gesponsord worden.

 

Langetermijnbeleid.

Op wat langere termijn worden de volgende projecten onderzocht:

 5.Opzetten van een LAP (leprosy affected persons) netwerk onder afgestudeerden.

6.Sponsoring van studenten in beroepsopleidingen.

7.Nieuwe SER (sociaal economische rehabilitatie) projecten starten.

 

Leprabestrijding elders in zuidoost Azië.

Onderzocht wordt of, in samenwerking met de Leprastichting, PDS elders in zuidoost Azië aan leprabestrijding kan deelnemen.

 

Vind ons op